Polityka prywatności i ochrona danych osobowych


1. Postanowienia ogólne

Nasza polityka prywatności ma za zadanie zagwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa powierzonych nam informacji w serwisie marmurkowania.pl

Szanujemy i chronimy prywatność i bezpieczeństwo naszych Użytkowników oraz danych, które powierzają nam do przetwarzania, dlatego opracowaliśmy ten dokument, w którym wyjaśnimy, dla jakich celów przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób, komu możemy je powierzać, gdzie dane mogą być przekazywane oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem ich danych.

2. Definicje

Ilekroć w Polityce prywatności jest mowa o:

2.1. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak numer identyfikacyjny NIP, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2.2. Użytkownik - oznaczają każdą osobę, która korzysta z serwisów marmurkowania.pl

2.3. Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację, lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany, lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2.4. RODO -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.5. Regulamin - Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów marmurkowania.pl na stronie https://marmurkowania.pl

3. Administrator danych osobowych

3.1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Firma Jurkiewicz Magdalena Pracownia Marmoryzacji Papieru marmurkownia.pl, ul. Ujejskiego 64/120, 85-168 Bydgoszcz , NIP: 9671024995, REGON: 368978628 w dalszej części Polityki Prywatności określana jako MARMURKOWNIA". W związku z przetwarzaniem przez MARMURKOWNIA Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

3.1.1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

3.1.2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

3.1.3. Prawo do przenoszenia danych osobowych.

3.1.4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę.

3.1.5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@marmurkowania.pl.

Wszystkie otrzymane zgłoszenia potraktowane będą ze szczególną uwagą oraz zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku niektórych zgłoszeń (o skomplikowanym charakterze lub dotyczących przetwarzania danych obarczonych szczególnymi regulacjami prawnymi) czas realizacji może ulec wydłużeniu, jednakże w każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca zostaniesz poinformowany o działaniach, które podjęliśmy w celu zrealizowania zgłoszenia. Udzielając Ci odpowiedzi oraz w celu upewnienia się, że właściwie zrealizujemy zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości.

4. Ochrona i udostępnianie danych

4.1. MARMURKOWNIA dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych.

4.2. Udostępniamy Twoje dane osobowe (tylko w przypadku dokonywania zakupu towarów i usług w serwisie marmurkowania.pl) podmiotom realizującymi wysyłki towarów oraz podmiotom zewnętrznym realizującymi procesy księgowe na potrzeby obsługi firmy MARMURKOWNIA. Dane przechowywane są na zewnętrznych serwerach, które zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.

4.3. Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 1 rok od ostatniego logowania lub zgodnie z odrębnymi przepisami prawa wskazanymi w pkt. 4.5. Kryteria ustalania czasu przetwarzania danych dla określonych celów zostały opisane w dalszej części Polityki Prywatności.

4.4. Jeżeli utworzysz konto w serwisie marmurkowania.pl wypełniając formularz rejestracyjny, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail, który wpisałeś w formularzu oraz numer identyfikacyjny NIP. Podanie numeru identyfikacyjnego NIP jest konieczne do skorzystania z usług i funkcjonalności konta. Konsekwencją jego niepodania jest brak możliwości świadczenia przez nas usług i utworzenia konta. Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną).

4.5. Jeśli będziesz dokonywał zakupu w sklepie platformy, to będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń, np. wystawienia faktury oraz dostawy towaru tj. adres dostawy, osoba kontaktowa, numer telefonu. Dodatkowo będziemy przetwarzali adres IP, lokalizacja, ID urządzenia, z którego dokonano zakup (dane te są niezbędne od rozpatrywania ewentualnych roszczeń). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rozliczeniowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze np. wystawienia faktury). Dane w tym zakresie będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów. Ponadto wszystkie wystawione dokumenty księgowe, np. faktury, uwzględniane są w prowadzonej przez MARMURKOWNIA dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane będą w tym zakresie przetwarzane przez okres czasu, wymagany przez przepisy prawa.

4.6. W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane, takie jak numer identyfikacji NIP, dane dotyczące korzystania z naszych usług (jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług) oraz inne dane, które będą niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia (np. brak zapłaty za zakupiony i wysłany towar), jego egzekucji oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Dane w tym zakresie są przetwarzane przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń. Przetwarzanie danych obejmować będzie jednak wyłącznie ich przechowywanie z wyłączeniem jakichkolwiek innych operacji na tych danych.

4.7. Nasza serwis marmurkowania.pl, nie korzysta z plików cookie.

4.8. Ponieważ zgodnie z RODO przysługuje Tobie prawo do bycia zapomnianym, informujemy, że w serwisie marmurkowania.pl, stosujemy mechanizm anonimizacji.

5. Postanowienia końcowe

5.1. MARMURKOWNIA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie MARMURKOWNIA w zakładce „polityka prywatności”. Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszystko o RODO - strona Ministerstwa Cyfryzacji