Regulamin serwisu internetowego marmurkownia.pl


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem marmurkownia.pl prowadzony jest przez Jurkiewicz Magdalena prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jurkiewicz Magdalena Pracownia Marmoryzacji Papieru marmurkownia.pl wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres miejsca wykonywania działalności: Ujejskiego 64/120, 85-168 Bydgoszcz, NIP: 967-102-49-95, REGON: 368978628 kontakt @ marmurkownia . pl, tel. 694965334

2. Sklep marmurkownia.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep marmurkownia.pl tj. zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, Umów Sprzedaży Produktu oraz Umów o Dzieło, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu marmurkownia.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. Sklep marmurkownia.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych .

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) .

I. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. KONSUMENT -osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. KLIENT -Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub Umowę o Dzieło z Wykonawcą.

3. KONTO – prowadzone dla Klienta przez Serwis. Oznaczone indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

4. SPRZEDAWCA, WYKONAWCA, USŁUGODAWCA – Jurkiewicz Magdalena Pracownia Marmoryzacji Papieru marmurkownia.pl wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres miejsca wykonywania działalności: Ujejskiego 64/120, 85-168 Bydgoszcz, NIP: 967-102-49-95, REGON: 368978628

5. DNI ROBOCZE- są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. PRODUKT - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

7. DZIEŁO - wykonana przez Wykonawcę lub Twórcę, na zlecenie Klienta, rzecz ruchoma będą przedmiotem Umowy o Dzieło.

8. ZALICZKA DO DZIEŁA – część należności za zamówione dzieło wpłacana z góry na poczet zamówionego dzieła.

9. PRZEDPŁATA DO PRODUKTU - określona suma pieniędzy, stanowiąca część ceny towaru, wpłacana z góry w celu uzyskania gwarancji jego zakupu w określonym terminie.

10. TOWAR – rzecz lub prawo, które może być przedmiotem sprzedaży w Sklepie internetowym marmurkownia.pl . Przedmiotem sprzedaży w Serwisie są przedmioty wykonane własnoręcznie przez Sprzedającego i Twórców.

11. UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Wynikiem sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedaż odbywa się poprzez siec Internet w formie umowy zawieranej na odległość , pomiędzy składającym zamówienie- zwanym Kupującym, a Sprzedającym.

12. UMOWA O DZIEŁO - umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Wykonawcą lub Twórcą o wykonanie Dzieła.

13. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

14. TWÓRCA – osoba fizyczna, która stworzyła dzieło w rozumieniu prawa autorskiego.

15. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

II. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

1.2. zawieranie Umów o Dzieło,

1.3. prowadzenie Konta w Sklepie (o ile ma zastosowanie),

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Kupujący składa zamówienie na dany Towar na stronie internetowej Serwisu. W wyjątkowych przypadkach takich jak m.in. niesprawne działanie serwisu i brak dokonania zamówienia za jego pośrednictwem, złożenie zamówienia może zostać przyjęte przez Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Usługodawcy.

2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest prawnie wiążące i nie może być przez niego wycofane.

3. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Towarów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które określone są indywidualnie do każdego zamówienia.

5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

6. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

6. Zamówienia można składać:

6.1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień,

7. Zawarcie Umowy Sprzedaży

7.1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami. Składając zamówienie,

7.2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Sprzedawcy i Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail,

7.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.,

7.4. W przypadku konieczności ustalenia dodatkowych parametrów dzieła sklep może skontaktować kupującego z wykonawcą dzieła w celu ustalenia szczegółów zamówionego dzieła.,

7.5. W przypadku niedostępności elementów potrzebnych do wykonania Dzieła, Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o niemożliwości wykonania Dzieła przy zastosowaniu zamówionych elementów lub w umówionym terminie, nie później niż w terminie 14 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia. Wykonawca przedstawi rozwiązania alternatywne lub zaproponuje zmianę terminu wykonania Dzieła. Jeżeli Klient nie zdecyduje się na inny składnik zaproponowany przez Wykonawcę lub zmianę terminu wykonania Dzieła, może anulować Zamówienie, a wpłacona kwota za zamówienie zostanie natychmiast zwrócona na podany przez Klienta numer konta wraz z danymi.,

8. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata przez Klienta ceny oraz kosztów przesyłki.

9. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy Towaru, numeru telefonicznego w celu finalizacji umowy kupna – sprzedaży oraz wystawienia dokumentu sprzedaży

10. Sklep realizuje Zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9:00 do 17:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele lub w dni ustawowo wolne od pracy, będą traktowane jako złożone w pierwszym kolejnym dniu roboczym

11. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

1.2. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy24,

2. W przypadku płatności przelewem wpłaty należ dokonać na nr konta: 44114020040000350277312723 mBank,

3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia i rozwiązanie Umowy.,

4. Chwilą wpłaty jest chwila uznania rachunku Sprzedawcy,

V. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY TOWARÓW

1. Koszty dostawy Towarów są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Towaru.

2. Zakupione w Sklepie Towary są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innej formy przesyłki lub odbioru podanego w formularzu zakupu na stronie sklepu.

3. Na termin dostawy Towaru składa się czas kompletowania Towaru lub utworzenie Dzieła oraz czas dostawy Towaru przez przewoźnika. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VI. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym .

1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt @ marmurkownia . pl.

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży

1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny.,

1.2. Zawiadomienia o niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt @ marmurkownia . pl,

1.3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę stwierdzenia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.,

1.4. Wykonawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest udzielana pisemnie, na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób,

1.5. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad,

1.6. Produkty wykonywane przez sklep na zamówienie nie podlegają zwrotom, chyba że towar zawiera błędy powstałe z winy sklepu. W przypadku gdy towar nie jest zgodny z umową - zawiera błędy- klient kontaktuje się ze sklepem w formie pisemnej ( e-mail na adres….) oraz telefonicznej informuje o błędach oraz ustala ze sklepem sposób naprawy błędu,

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

6. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy:

7.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

7.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy Umów o Dzieło),

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem marmurkownia.pl korzystają z ochrony prawa autorskiego na podstawie Ustawy prawo autorskie z dnia 4 lutego 1994 r, (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) i są własnością Jurkiewicz Magdalena Pracownia Marmoryzacji Papieru marmurkownia.pl wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres miejsca wykonywania działalności: Ujejskiego 64/120, 85-168 Bydgoszcz, NIP: 967-102-49-95, REGON: 368978628

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony marmurkownia.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3.Usługodawca nie zrzeka się, ani nie przenosi na Klienta praw autorskich po wykonaniu Dzieła. Naruszenie prawa autorskiego przysługującego Wykonawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

X. DANE OSOBOWE

1. Złożenie Zamówienia lub przesłanie Formularza Rejestracji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcę zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

2. Administratorem danych osobowych będzie Jurkiewicz Magdalena Pracownia Marmoryzacji Papieru marmurkownia.pl wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres miejsca wykonywania działalności: Ujejskiego 64/120, 85-168 Bydgoszcz, NIP: 967-102-49-95, REGON: 368978628

3. Administrator będzie gromadził i przetwarzał dane osobowe Usługobiorców jedynie w celu świadczenia na ich rzecz Usług Elektronicznych lub wykonania i wystawienia rachunków do Umów Sprzedaży Produktów i Umów o Dzieło.

4. Podanie danych osobowych przez i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z Usług Elektronicznych lub złożenia Zamówienia.

5. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

XI. LEGALNOŚC ORAZ ODPOWIEDZIALNOSC W ZAKRESIE SPRZEDAŻY

1. Sprzedający oferując Towary do sprzedaży potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów każdemu, kto nabędzie je w ramach danej sprzedaży.

2. Administrator nadzoruje poprawność sfinalizowania transakcji zawieranych w ramach sprzedaży.

3. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

XII. PRAWA WŁASNOŚCI

1. Całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem ( nie dotyczy to Towarów).

2. Serwis lub poszczególne jego elementy, teksty ( w tym regulamin), elementy graficzne podlegają ochronnie przez polskie prawo w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Kopiowanie i przekazywanie bez zgody Administratora jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Administratora

XIII. ZMIANY REGULAMINU

1. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep.

2. O treści zmian Regulaminu każdy Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży lub Umów o Dzieło między Sklepem, a Konsumentami mogą być rozstrzygane na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

4. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny po zakończeniu procesu reklamacyjnego oraz w sytuacji gdy Sprzedawca i Kupujący wyrażą na to swoją zgodę.